CONTACT DETAILS

MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADAMEY
Beoharbag, Jabalpur (M.P.) 482007

Tel : 0761-2626945

Fax : 0761-2628679

Official Email ID : dirmpsja@mp.gov.in

Contact Person

Name

Shri Santosh Tiwari (Care Taker)

Mobile No.

9630941488

Shri Pramod Chaturvedi, Senior J.A. 8878747939
Shri Pramod Kushwaha, Junior J.A. 9713717147
Shri Gyan Prakash Tekam, A.G. II 9685346957
Shri Chandan Kumar Kushwaha, A.G. II 9479758551
Shri Rahul Jaltodiya, System Officer 9685229141
Shri Rahul Agrawal, Sr. Software Developer 9770227992
Shri Anoop Kumar, System Assistant 9713968641